Alexey Firsov, ‘Birchwood, Spring’, 2010, Vasilisa Kameneva