Alexey Firsov, ‘Lake near Zvenigorod’, 2013, Vasilisa Kameneva