Alexey Firsov, ‘Lake Zvenigorod’, 2013, Vasilisa Kameneva