Alexey Titarenko, ‘58th Street, New York’, 2012, Damiani