Alexey Titarenko, ‘Near Lion Bridge, St. Petersburg’, 1997, Damiani