Alexey Titarenko, ‘Piazzetta San Marco, Venice’, 2001, Damiani