Alice Rahon, ‘Voyeur’, 1966, Oscar Roman

About Alice Rahon