Allison Smith, ‘Enamelware’, 2014, Artadia

About Allison Smith