Amie Siegel, ‘Polarity Prints #1-3’, 2015, Simon Preston Gallery
Amie Siegel, ‘Polarity Prints #1-3’, 2015, Simon Preston Gallery
Amie Siegel, ‘Polarity Prints #1-3’, 2015, Simon Preston Gallery