Anabella Papa, ‘homenaje Roberto de Niro sr.’, 2016, Otero