Anastasia Pelias, ‘Loulouthia (lemon yellow, golden green)’, 2011, Jonathan Ferrara Gallery