Andrei Roiter, ‘"Potato optics"’, 2013, Fucares

About Andrei Roiter