Andrew Zimmerman, ‘Oxford White 1WFA’, 2017, Sears-Peyton Gallery