Andrew Zimmerman, ‘Oxford White 2WFA’, 2017, Sears-Peyton Gallery