Andy Warhol, ‘Two Works from A la Recherche du Shoe Perdu: (i) Shoe bright, shoe light, first shoe I've seen tonight (ii) Shoe of the evening, beautiful shoe’, ca. 1955, Phillips