Angela Blattner, ‘Poppy Flowers 1’, 2008, Agora Gallery