Angela Blattner, ‘Poppy Flowers 2’, 2008, Agora Gallery