Angela Blattner, ‘Poppy Flowers 3’, 2008, Agora Gallery