Angela Blattner, ‘Poppy Flowers 4’, 2008, Agora Gallery