Angela Blattner, ‘Poppy Flowers 5’, 2008, Agora Gallery