Anna Kahn, ‘Fryslan, Holanda’, 2010, Galeria Tempo