Anna Razumovskaya, ‘Sketch I’, 2016, Hazelton Fine Art Galleries