Anna Valdez, ‘Palm’, 2014, Tappan
Anna Valdez, ‘Palm’, 2014, Tappan