Annya Sand, ‘Untitled 4 ’, Gallery Elena Shchukina