Anthony Caro, ‘Emma Slice’, 1977, Annely Juda Fine Art