Anthony Caro, ‘PRAYER (B2294)’, 1995, Álvaro Alcázar