Anthony Caro, ‘Strait (B0909)’, 1967, Annely Juda Fine Art