Anthony Greco, ‘314/Ten’, 1975, Thomas Deans Fine Art