anthony hernandez, ‘Discarded #9, 2013 ’, 2013, Galerie Thomas Zander