Antonio Asis, ‘ST 3’, 2013, Poligrafa

Publisher: Polígrafa Obra Gràfica

About Antonio Asis