Antonio Dias, ‘Without title’, 2015, Polígrafa Obra Gráfica