António Júlio Duarte, ‘White Noise’, 2011, Pedro Alfacinha