Aristarkh Chernyshev, ‘Loading’, 2007, Whitechapel Gallery