Ariyama Reiseki, ‘Flower Vase’, ca. 1990, Japan Society Benefit Auction 2016