Arnaldo Pomodoro, ‘Folded Page’, 1974, Kunzt Gallery