Arnaldo Pomodoro, ‘Grey Study’, 1968, Alpha 137 Gallery
Arnaldo Pomodoro, ‘Grey Study’, 1968, Alpha 137 Gallery
Arnaldo Pomodoro, ‘Grey Study’, 1968, Alpha 137 Gallery