Arturo Herrera, ‘Bang 6’, 2010-2020, ARTEDIO
Arturo Herrera, ‘Bang 6’, 2010-2020, ARTEDIO