Ashley Bickerton, ‘Atoll Babe No. 1’, 2006, STPI
Ashley Bickerton, ‘Atoll Babe No. 1’, 2006, STPI