Ashley Bickerton, ‘Green Reflecting Head Sam No.5’, STPI