Ashley Bickerton, ‘Snake Head No. 3’, 2006, STPI
Ashley Bickerton, ‘Snake Head No. 3’, 2006, STPI
Ashley Bickerton, ‘Snake Head No. 3’, 2006, STPI