Ashley Bickerton, ‘Snake Head No.2’, 2006, STPI
Ashley Bickerton, ‘Snake Head No.2’, 2006, STPI