Ashley Bickerton, ‘Vlaminkos’, 1998, The FLAG Art Foundation