Ashley Sullivan, ‘Stem to Stern’, The Bonfoey Gallery

Image rights: Ashley Sullivan and The Bonfoey Gallery

About Ashley Sullivan