Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI
Asia Society Portfolio, ‘Untitled’, 2006, STPI