Askhat Akhmediyarov, ‘Cartogram 3’, 2016, Andakulova Gallery

Signature: Signed by Artist

About Askhat Akhmediyarov

Kazakh, b. 1965, Uralsk, Kazakhstan, based in Kazakhstan

Solo Shows