Avishek Sen, ‘Oh God I'm Afraid to Cry’, 2016, Aicon Gallery