Avshalom Okashy, ‘Untitled’, 1965, Terenchin
Avshalom Okashy, ‘Untitled’, 1965, Terenchin
Avshalom Okashy, ‘Untitled’, 1965, Terenchin
Avshalom Okashy, ‘Untitled’, 1965, Terenchin
Avshalom Okashy, ‘Untitled’, 1965, Terenchin