Ayana V. Jackson, ‘S. Bonetta’, 2016, Gallery MOMO