B. J. O. Nordfeldt, ‘Goats, Mexico’, 1955, Peyton Wright Gallery
B. J. O. Nordfeldt, ‘Goats, Mexico’, 1955, Peyton Wright Gallery