B. J. O. Nordfeldt, ‘Tree and Mountain’, 1951, Peyton Wright Gallery
B. J. O. Nordfeldt, ‘Tree and Mountain’, 1951, Peyton Wright Gallery